„HEXAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000442181
Numer REGON: 146415191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309534/21/115]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146415191 NIP 52525431972014-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEXAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LESZCZYŃSKA nr domu 1 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-339 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 LISTOPADA 2012 R., NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI KANCELARIA W WARSZAWIE, REP. A NR 2221/20122012-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAS2012-11-30 do dziś
2. ImionaMARCIN WACŁAW2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODYŃ2012-11-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAS2016-06-18 do dziś
2. ImionaMARCIN WACŁAW2016-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODYŃ2012-11-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2012-11-30 do dziś
228 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2012-11-30 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-11-30 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-11-30 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-11-30 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-30 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2014 okres OD 30.11.2012 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2data złożenia 09.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
3data złożenia 16.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
4data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
5data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
6data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
7data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
8data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2012 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.11.2012 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-22 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów