BON MOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000441718
Numer REGON: 146414091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-06-14
Sygnatura akt[RDF/123470/19/88]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON MOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2012 R., NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M.14, REP. A NR 2545/20122012-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUBZDA2012-11-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUBZDA2012-11-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-27 do dziś
258 29 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-11-27 do dziś
359 11 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-11-27 do dziś
459 12 DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-11-27 do dziś
559 13 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-11-27 do dziś
659 14 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-11-27 do dziś
759 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-11-27 do dziś
861 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-11-27 do dziś
961 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-11-27 do dziś
1061 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-11-27 do dziś
1161 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-11-27 do dziś
1247 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-27 do dziś
1362 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-11-27 do dziś
1462 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-11-27 do dziś
1563 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-11-27 do dziś
1663 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-11-27 do dziś
1763 91 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-11-27 do dziś
1863 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-27 do dziś
1970 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-27 do dziś
2073 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-11-27 do dziś
2174 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-11-27 do dziś
2282 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-11-27 do dziś
2347 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-27 do dziś
2482 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-27 do dziś
2590 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-11-27 do dziś
2690 02 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-11-27 do dziś
2790 03 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-11-27 do dziś
2890 04 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-11-27 do dziś
2947 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-27 do dziś
3047 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-11-27 do dziś
3158 13 WYDAWANIE GAZET2012-11-27 do dziś
3258 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-11-27 do dziś
3358 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-27 do dziś
3458 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 30.10.2012 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
5data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
6data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2012 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.10.2012 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów