EWERTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000441664
Numer REGON: 101508513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[RDF/293286/21/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101508513 NIP 77128768672014-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWERTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2016-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. DZIECI POLSKICH nr domu 20/22 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2016-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.20122012-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELM2012-11-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 100000,002012-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELM2012-11-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WALDEMAR2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 100000,002012-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELM2012-11-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WALDEMAR2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-26 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-11-26 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-11-26 do dziś
580 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-11-26 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-11-26 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-11-26 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-04-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2014 okres OD 26.11.2012 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
3data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
4data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
6data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
5OD 26.11.2012 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
5OD 26.11.2012 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów