INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000441645
Numer REGON: 632001332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/28431/22/358]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 632001332 NIP 77801533542012-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 6214 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY - REJESTROWY2012-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KONWALIOWA nr domu 13 kod pocztowy 61-464 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.09.1991 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ILLUKIEWICZ, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W POZNANIU, REP. A II NR 4989/91. 28.09.2012 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10725/2012, PRZYJĘTO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2012-11-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2013 R., REP. A NR 8681/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA ADAMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, ZMIENIONO § 6 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRECKI2012-11-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.750,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRECKI2012-11-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSICKA2022-11-15 do dziś
2. ImionaDOROTA EWA2022-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-11-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-28 do dziś
269 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-11-28 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-11-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-10-13 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-10-13 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-10-13 do dziś
447 91 Z HENDEL DETALICZNY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-13 do dziś
564 19 Z POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-10-13 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-04 do dziś
2data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-04 do dziś
3data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-13 do dziś
8data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów