„B & J ŁYSOŃ” BOGUMIŁA, JAKUB ŁYSOŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000441557
Numer REGON: 142997032
Numer NIP: 9512342464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/500056/23/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„B & J ŁYSOŃ” BOGUMIŁA, JAKUB ŁYSOŃ SPÓŁKA JAWNA2013-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina BIELAWA miejscowość BIELAWA2013-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELAWA ulica PIASTOWSKA nr domu 18 A kod pocztowy 58-260 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2013-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2012 R.2012-11-27 do dziś
21. 17.12.2012 (UCHWAŁA NR 1) : ZMIENIONO: § 2, § 3, § 8 UST. 1. 2. 19.12.2012 (UCHWAŁA NR 1) : ZMIENIONO § 6.2013-01-07 do dziś
301.01.2016 R. - ZMIENIONO § 8 PKT 1 ORAZ § 10 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-11 do dziś
410.03.2021 R. - ZMIENIONO § 6 UMOWY.2021-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-11-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA MOCY UCHWAŁY Z DNIA 16 LISTOPADA 2012 R. PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A & D STYLE ANNA KAUSA-WÓJCIK, DANUTA DEMBOWSKA S.C. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4-6 K.S.H.2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSOŃ2013-01-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ELŻBIETA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSOŃ2013-01-07 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSOŃ2013-01-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ELŻBIETA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSOŃ2013-01-07 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-01-07 do dziś
296 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2021-05-20 do dziś
214 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2021-05-20 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-05-20 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-20 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-20 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-05-20 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-05-20 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-12 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów