„BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000441402
Numer REGON: 243121043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-04-08
Sygnatura akt[RDF/196518/20/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. WANDY nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2012 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA JĘDZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 3567/2012.2012-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZAK2012-11-27 do dziś
2. ImionaLESZEK WIESŁAW2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERDUTA2012-11-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKŁAWSKI2012-11-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZAK2012-11-27 do dziś
2. ImionaLESZEK WIESŁAW2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERDUTA2012-11-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKŁAWSKI2012-11-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-11-27 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-11-27 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-27 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-11-27 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-11-27 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-11-27 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-11-27 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-11-27 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-11-27 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-27 do dziś
1168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2014 okres OD 09.10.2012 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
2data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
3data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5data złożenia 31.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
6data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
7data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2012 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2012 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów