SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY POM W CHODZIEŻY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000441358
Numer REGON: 001282986
Numer NIP: 7642028363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/403053/22/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001282986 NIP 76420283632012-11-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY POM W CHODZIEŻY2020-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 333 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY2012-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2012-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CHODZIEŻ ulica ŁUKASIEWICZA nr domu 4 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ kraj POLSKA 2012-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.08.1987 R.2012-11-28 do dziś
215.02.2020R. - PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ PODPISY.2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZAFRAŃSKI2014-10-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-10 do dziś
21. NazwiskoREDZIAK2012-11-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-28 do dziś
31. NazwiskoSTEFAŃSKA2012-11-28 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGUMINA2016-08-05 do dziś
2. ImionaHALINA2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMROZIK2016-08-05 do dziś
2. ImionaJAN2016-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUT2013-10-14 do dziś
2. ImionaHALINA2013-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-22 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6data złożenia 07.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
9data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
10data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów