BURLEY TOBACCO TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000441334
Numer REGON: 341360830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/2647/21/844]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURLEY TOBACCO TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZKI gmina GRUTA miejscowość MEŁNO2012-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość MEŁNO nr domu 1A kod pocztowy 86-330 poczta MEŁNO kraj POLSKA 2012-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2012 R., NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, REP. A NR 12681/20122012-11-26 do dziś
229.11.2013 R. REP. A NR 8442/2013 NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 30 UST. 1.2014-07-01 do dziś
315.09.2016 R.; REP.A NR 5207/2016; NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIADZU; ZMIANA TREŚCI §§: 10,15,16,19, 25,26,27,28,30,31,32,33,37; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2012-11-26 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13500,00 ZŁ2017-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBISZ2021-04-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265 000,00 ZŁ.2021-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego440000,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2012-11-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOKWA2016-12-21 do dziś
2. ImionaKAROL2016-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-21 do dziś
21. NazwiskoDUDALSKA2016-12-08 do dziś
2. ImionaHALINA2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-08 do dziś
31. NazwiskoPINUSZEWSKA2016-10-18 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-11-26 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-11-26 do dziś
346 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-26 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-26 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-26 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-26 do dziś
701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-11-26 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-11-26 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-26 do dziś
1012 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-14 do dziś
3data złożenia 14.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-31 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2019 R.; REP. A NR 648/2019; NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, 01.02.20192019-03-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU LIKWIDATORA JEDNOOSOBOWEGO - LIKWIDATOR SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU KILKU LIKWIDATORÓW - KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSARNOWSKI2019-03-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2019-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 01.02.2019 R.; REP. A NR 648/2019; NOTARIUSZ DOROTA KOSMANIA-SADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU, 01.02.20192019-03-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów