BLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000441168
Numer REGON: 146401579
Numer NIP: 5342488875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-02-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/1242/22/367]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBLUEROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 65/79 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2012 R., NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. JASNA 7 LOK.1 A, REPERTORIUM A NR 5499/20122012-11-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2019 R., REP A 31815/2019, NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI ZMIENIONO: UST. 1 W§ 2; UST. 1 W§ 3; § 7; § 10; UST. 1 W§ 13; UST. 2 W§ 14; UST. 3, 5, 8,9I10W§15 DODANO: UST. 9 W§ 13; UST. 13 W § 15;2020-02-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.2019R., REP. A NR 38682/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: UST.2 W PAR.12020-02-05 do dziś
424.04.2020R., REP. A NR 14031/2020, NOTARIUISZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 15 UST. 52020-06-08 do dziś
509.12.2021 R., REP. A NR 2920/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 2; § 13 UST. 1 LIT. N); § 15 UST. 1; § 15 UST. 5; § 15 UST. 92022-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2012-11-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2020-04-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKI2020-04-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2012-11-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-02-04 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-04 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-02-04 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 29.10.2012 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
6data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-04 do dziś
8data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.10.2012 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.10.2012 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów