DRABIK DEBT SERVICES WAWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000441133
Numer REGON: 146412590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-04-24
Sygnatura akt[RDF/108748/19/659]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDRABIK DEBT SERVICES WAWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OBRZEŻNA nr domu 7A nr lokalu 133 kod pocztowy 02-691 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DEBT-SEVICES.PL2017-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.07.2012 R., SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ROBERTEM KUSKOWSKIM, ZASTĘPCĄ RENATY IZDEBSKIEJ - SKWARA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. PAŃSKA 96 LOK. 33, REP. A NR 4230/2012.2012-11-22 do dziś
215.01.2016R., ROBERT KUSKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.A NR 279/2016, ZMIENIONO: §2, §6, §7, §8, §11 UST.1 24.06.2016R., SYWIA CELEGRAT NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.A NR 2896/2016, ZMIENIONO: §7 UST.2, §8 LIT.B, §11 UST.1, §16.2016-12-16 do dziś
317.01.2017R., REP.A NR 378/2017, NOTARIUSZ SYLWIA CELEGRAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI WSZYSTKICH PARAGRAFÓW UMOWY, UCHYLENIE ICH DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA W CAŁOŚCI I JEDNOCZESNE PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2017-02-24 do dziś
423.03.2018 R., REP. A NR 4970/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ SEBASTIAN KUBAŃ, ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 1, § 7, § 8, § 10 UST. 1 I § 11 UST. 1 UMOWY2018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469313142018-08-09 do dziś
4. Numer KRS0000482080 2018-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIK2018-08-09 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-08-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2018-08-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2018-08-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2018-08-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-08-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2018-08-09 do dziś
2. ImionaLESZEK MIROSŁAW2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469313142018-08-09 do dziś
4. Numer KRS0000482080 2018-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2018-08-09 do dziś
2. ImionaLESZEK MIROSŁAW2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2018-08-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-08-09 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-09 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
4data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
5data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-10-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów