BUZZREPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000441047
Numer REGON: 081091152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2018-07-19
Sygnatura akt[RDF/648639/18/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUZZREPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość MICHAŁÓW-GRABINA2013-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁÓW-GRABINA ulica KWIATOWA nr domu 27i kod pocztowy 05-126 poczta NIEPORĘT kraj POLSKA 2013-06-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPIOTR.GOTKOWSKI@GMAIL.COM2012-11-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUZZREPORTER.PL2012-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.20122012-11-21 do dziś
230.04.2013 R., NOTARIUSZ WIESŁAWA PROKOPIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM „A” NR 283/2013 - § 3; § 13 UST. 2 I 3; § 15; § 16; § 17.2013-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTKOWSKI2015-08-27 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ (SŁOWNIE CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2015-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTKOWSKA2015-08-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ. (SŁOWNIE TYSIĄC ZŁOTYCH)2015-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTKOWSKI2015-08-27 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2015-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-11-21 do dziś
273 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-11-21 do dziś
373 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-21 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-19 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5OD 01.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5OD 01.07.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów