BURIAN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000441023
Numer REGON: 243115367
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8731/20/641]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243115367 NIP 93726647642014-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURIAN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2012-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZE ulica CYPRYSOWA nr domu 240 kod pocztowy 43-384 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2012-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2012 ROKU, REP. A NR 10190/2012 NOTARIUSZ ANETA MAGDA-ZIELECKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/102012-11-21 do dziś
223.11.2015 ROKU, REP. A NR 14371/2015 NOTARIUSZ ANETA MAGDA-ZIELECKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIENIONO § 42016-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURIAN2012-11-21 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2012-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2012-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI GDY USTAWA LUB CZYNNOŚĆ PRAWNA WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY LUB UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BĄDŹ INNYCH ORGANÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁONKA2020-12-31 do dziś
2. ImionaLESŁAW2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2020-10-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURIAN2020-10-28 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2016-04-22 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-04-22 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-04-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-22 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-04-22 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 21.11.2012 DO 31.12.20122014-09-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2012 DO 31.12.20122014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2012 DO 31.12.20122014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów