APTEKA WADOWICE GÓRNE SPÓŁKA JAWNA MILIK I SZETELA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 15:50:40
Numer KRS: 0000440993
Numer REGON: 831223679
Numer NIP: 8171885475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-02-25
Sygnatura akt[RDF/582175/24/476]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 831223679 NIP 81718854752013-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA WADOWICE GÓRNE SPÓŁKA JAWNA MILIK I SZETELA2012-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina WADOWICE GÓRNE miejscowość WADOWICE GÓRNE2012-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WADOWICE GÓRNE nr domu 136 kod pocztowy 39-308 poczta WADOWICE GÓRNE kraj POLSKA 2012-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ SPORZĄDZONA W MIELCU W DNIU 07.11.2011 R.2012-11-21 do dziś
2ZMIANA UMOWY W DNIU 1 STYCZNIA 2013 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 ORAZ § 10 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-11-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePZREKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA PRYWATNA” S.C. MILIK MAŁGORZATA, SZETELA ANDRZEJ Z DNIA 07.11.2012 R. NAZWA REJESTRU: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PREZYDENT MIASTA MIELEC, NR W REJESTRZE: 10562, 10666 NR REGON: 8312236792012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILIK2012-11-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZETELA2013-01-30 do dziś
2. ImionaALICJA2013-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNNIKÓW UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZETELA2013-01-30 do dziś
2. ImionaALICJA2013-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILIK2012-11-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-11 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-05 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów