MAQUISABA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000440936
Numer REGON: 101507123
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/310440/21/665]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAQUISABA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ŻURAWIA nr domu 7/9 kod pocztowy 91-455 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z 13.11.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1333/20122012-11-20 do dziś
227.08.2013R., REP.A NR 5668/2013, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMINIONO § 2 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2013-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAQUISABA, S. L.2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2012-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCANCELA BLANCO2013-09-27 do dziś
2. ImionaJOSE RAMON2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLANCO CAAMAŇO2019-03-27 do dziś
2. ImionaFRANCISCO2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-09-27 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-09-27 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-09-27 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-09-27 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-09-27 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-09-27 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
1042 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2014 okres OD 13.11.2012 DO 31.12.20132015-07-24 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-06 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
8data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.11.2012 DO 31.12.20132015-07-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.11.2012 DO 31.12.20132015-07-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów