EWYCENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000440854
Numer REGON: 321307030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-05-17
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10619/21/548]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWYCENA. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KORMORANÓW nr domu 7 nr lokalu 5 kod pocztowy 71-696 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2012-11-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MARKOWSCY.PL2020-10-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MARKOWSCY.PL2020-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LISTOPADA 2012 R., REP. A NR 4113/2012, NOTARIUSZ KAMIL EUGENIUSZ WILGOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2012-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2012-11-20 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2012-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2012-11-20 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2012-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2012-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKI2012-11-20 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2012-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-11-20 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-20 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-11-20 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-11-20 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-20 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2014 okres OD 20.11.2012 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
4data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 16.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
7data złożenia 04.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.11.2012 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.11.2012 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów