CEDEPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000440817
Numer REGON: 146405258
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[RDF/377423/22/898]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCEDEPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BURAKOWSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 01-066 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.11.2012 R., REP. A NR 7339/2012, NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA - GRZESZYK NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. ST. DUBOIS 12 LOK. 16, 00-188 WARSZAWA2012-11-22 do dziś
217.07.2017R., REP. A NR 2685/2017, NOTARIUSZ MARTA TOMICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY: §2, §12, §13 UST. 1, DODANO §13 UST. 3A, §13 UST. 4, §13 UST. 9, DODANO §13 UST. 10-13, §18 UST. 10, §19 UST. 2, §19 UST. 3, §23 UST. 1, §23 UST. 5 PKT 1), §26 UST. 1, §27, §28 UST. 5, DODANO W §32 UST. 1 PKT 15)-20), DODANO §32 UST. 2.2017-08-17 do dziś
324.03.2021 R., REP. A NR 1527/2021, NOTARIUSZ ZUZANNA LUCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONY: § 12, § 13 UST. 9, § 19 UST. 2, § 23 UST. 1 I 3, § 26 UST. 1, § 27 UST. 1, § 32 UST. 1 PKT 15-20), § 32 UST. 2, DODANY: § 26 UST. 3, USUNIĘTY: § 13 UST. 3A, § 13 UST. 10-132021-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPĘDOWSKI2012-11-22 do dziś
2. ImionaWITOLD2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2021-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANGIERSKI2012-11-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TEOFIL2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2021-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANGIERSKI2021-05-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TEOFIL2021-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPĘDOWSKI2012-11-22 do dziś
2. ImionaWITOLD2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-11-22 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-22 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2012-11-22 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-22 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-11-22 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-22 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-11-22 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-22 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2014 okres OD 14.11.2012 DO 30.11.20132014-08-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-08-26 do dziś
3data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-03 do dziś
4data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.12.2014 DO 30.11.20152018-06-08 do dziś
5data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-08-06 do dziś
6data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-05-27 do dziś
7data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192021-05-27 do dziś
8data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-07-27 do dziś
9data złożenia 21.04.2022 okres OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-04-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2012 DO 30.11.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-08-26 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.12.2014 DO 30.11.20152018-06-08 do dziś
5OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-08-06 do dziś
6OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-05-27 do dziś
7OD 01.12.2018 DO 30.11.20192021-05-27 do dziś
8OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-07-27 do dziś
9OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2012 DO 30.11.20132014-08-08 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-08-26 do dziś
3OD 01.12.2015 DO 30.11.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.12.2014 DO 30.11.20152018-06-08 do dziś
5OD 01.12.2016 DO 30.11.20172018-08-06 do dziś
6OD 01.12.2017 DO 30.11.20182021-05-27 do dziś
7OD 01.12.2018 DO 30.11.20192021-05-27 do dziś
8OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-07-27 do dziś
9OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów