INSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000440779
Numer REGON: 146402159
Numer NIP: 7010360620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-11-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/54913/22/760]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146402159 NIP 70103606202013-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT BADAŃ STOSOWANYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOAKOWSKIEGO nr domu 18/20 kod pocztowy 00-668 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 LIPCA 2012 R., NOTARIUSZ ARTUR SZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR SZADKOWSKI W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3876/20122012-11-21 do dziś
215.04.2013 R., REP. A NR 2245/2013, NOTARIUSZ ARTUR SZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JANA CHRISTIANA SZUCHA 16 LOK. 16; ZMIANA: §2, §10, §11 UST. 6 PKT 4 I 5, §12 UST. 2 I 4; USUNIĘCIE: §13.2013-06-25 do dziś
305.08.2021, REP. A NR 6035/2021, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR SZADKOWSKI, ULICA WOŁOSKA 78, LOK. 2, 02-507 WARSZAWA. ZMIANY PARAGRAFÓW: 1; 2; 7 PKT. 1; 8 PKT. 4, DODANO PUNKTY 7 I 8 DO PARAGRAFU 8.2021-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITECHNIKA WARSZAWSKA2012-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.259,00 ZŁOTYCH2012-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego68259,00 ZŁ2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport158259,00 ZŁ2012-11-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2022-11-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2013-01-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ HENRYK2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTROJANOWSKA2022-11-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2022-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2022-11-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-11-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-21 do dziś
366 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-11-21 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-21 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-11-21 do dziś
677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-10-06 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-10-06 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-10-06 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2013 okres 05.07.2012 - 31.12.20122013-06-25 do dziś
2data złożenia 14.08.2013 okres 01.07.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
7data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
11data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.07.2012 - 31.12.20122013-06-25 do dziś
201.07.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.07.2012 - 31.12.20122013-06-25 do dziś
201.07.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-18 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów