CHILD ALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000440723
Numer REGON: 243101490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-11-05
Sygnatura akt[RDF/360410/21/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHILD ALERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica PSTRĄGOWA nr domu 38 kod pocztowy 40-748 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-10-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CHILDALERT.ORG.PL2014-10-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CHILDALERT.ORG.PL2014-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.11.2012 R.2012-11-19 do dziś
230.06.2014 R., REP. A NR 9860/2014 NOT. ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z 03.10.2014, REP. „A” NR 1347/2014, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH. ZMIENIONE ZOSTAŁY PARGRAFY: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 142014-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2012-11-19 do dziś
2. ImionaJAKUB HENRYK2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11250 PLN2014-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURYCH2014-10-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11250 PLN2014-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIKOWSKI2014-10-28 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11250 PLN2014-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROLIKOWSKI2014-10-28 do dziś
2. ImionaMARTHA DOMINIKA2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11250 PLN2014-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2014-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNA JEST ŁĄCZNA DWUOSOBOWA REPREZENTACJA.2014-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURYCH2020-08-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2012-11-19 do dziś
2. ImionaJAKUB HENRYK2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-11-19 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-19 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-11-19 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-11-19 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-11-19 do dziś
649 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2012-11-19 do dziś
752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-11-19 do dziś
852 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-11-19 do dziś
953 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-11-19 do dziś
1055 ZAKWATEROWANIE2012-11-19 do dziś
1156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-11-19 do dziś
1243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-11-19 do dziś
1362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-19 do dziś
1458 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-11-19 do dziś
1559 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-11-19 do dziś
1659 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-11-19 do dziś
1761 TELEKOMUNIKACJA2012-11-19 do dziś
1863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-11-19 do dziś
1964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-11-19 do dziś
2064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-19 do dziś
2166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-19 do dziś
2266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-11-19 do dziś
2343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-11-19 do dziś
2466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-11-19 do dziś
2568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-19 do dziś
2669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-11-19 do dziś
2770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-19 do dziś
2873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-19 do dziś
2974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-11-19 do dziś
3077 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-19 do dziś
3177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-11-19 do dziś
3277 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-11-19 do dziś
3378 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-11-19 do dziś
3443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-11-19 do dziś
3579 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-11-19 do dziś
3681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-11-19 do dziś
3782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-11-19 do dziś
3882 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-19 do dziś
3982 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-11-19 do dziś
4085 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-11-19 do dziś
4194 99 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-19 do dziś
4295 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2012-11-19 do dziś
4396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-19 do dziś
4443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-11-19 do dziś
4541 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-11-19 do dziś
4641 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-19 do dziś
4745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-11-19 do dziś
4846 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-11-19 do dziś
4962 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-10-28 do dziś
5026 3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2014-10-28 do dziś
5185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2014 okres OD 19.11.2012 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
2data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-03 do dziś
3data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-03 do dziś
4data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-03 do dziś
5data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-05 do dziś
6data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-05 do dziś
7data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.11.2012 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.11.2012 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-11-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-11-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów