FIRMA BUDOWLANA SZUBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000440636
Numer REGON: 321285511
Numer NIP: 8542403276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444940/22/768]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA SZUBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2017-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 34B nr lokalu 1 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2017-01-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SZUBERT.STARGARD.PL2016-01-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SZUBERT.STARGARD.PL2016-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012 R., REP. A NR 6119/2012, NOTARIUSZ JOLANTA UDZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM2012-11-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 STYCZNIA 2017 R., REP. A NR 101/2017, NOTARIUSZ MONIKA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §3 ORAZ §7 UMOWY SPÓŁKI2017-01-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 STYCZNIA 2020 R., REP. A NR 202/2020, NOTARIUSZ MONIKA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE, ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.2020-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2012-11-19 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 244.510,00 ZŁ2018-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego245000,00 ZŁ2018-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2012-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2012-11-19 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUBERT2016-01-08 do dziś
2. ImionaAGATA2016-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA2016-01-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-19 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-11-19 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-11-19 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-01-17 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-07-21 do dziś
311 05 Z PRODUKCJA PIWA2017-01-17 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-17 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-03-02 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
2data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-17 do dziś
3data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
8data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów