BOLTEX M.W.SUBOCZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000440620
Numer REGON: 341355650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/385009/22/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTEX M.W.SUBOCZ SPÓŁKA JAWNA2012-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina ŁYSOMICE miejscowość ŁYSOMICE2012-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁYSOMICE ulica TORUŃSKA nr domu 5A kod pocztowy 87-148 poczta ŁYSOMICE kraj POLSKA 2012-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.11.2012 R.2012-11-19 do dziś
230.11.2018 R.,-ZMIENIONO KOMPARYCJĘ UMOWY SPÓŁKI ORAZ §1, §3, §5 I §82019-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUBOCZ2012-11-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2019-01-07 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ ROBERT2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE. 2. PRZY ZAWIERANIU UMÓW LUB SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH POWYŻEJ 100.000 ZŁ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WOJCIECH SUBOCZ.2019-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2019-01-07 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ ROBERT2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUBOCZ2012-11-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-11-19 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-19 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-19 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-11-19 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-19 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-19 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów