YABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000440476
Numer REGON: 146367055
Numer NIP: 5213639792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2012-12-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/52708/12/99]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146367055 NIP 52136397922012-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaYABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PORY nr domu 78 kod pocztowy 02-757 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2012 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 8996/20122012-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLADA2012-12-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2012-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2012-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULAS2012-12-13 do dziś
2. ImionaNORBERT RADOSŁAW2012-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2012-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULAS2012-12-13 do dziś
2. ImionaNORBERT RADOSŁAW2012-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-11-16 do dziś
217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-11-16 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-11-16 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-11-16 do dziś
527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-11-16 do dziś
631 PRODUKCJA MEBLI2012-11-16 do dziś
732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-11-16 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-16 do dziś
935 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-11-16 do dziś
1038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-11-16 do dziś
1141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-16 do dziś
1206 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-11-16 do dziś
1342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-11-16 do dziś
1443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-11-16 do dziś
1545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-11-16 do dziś
1646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-16 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-16 do dziś
1849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-11-16 do dziś
1951 TRANSPORT LOTNICZY2012-11-16 do dziś
2052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-11-16 do dziś
2155 ZAKWATEROWANIE2012-11-16 do dziś
2256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-11-16 do dziś
2308 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-11-16 do dziś
2458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-16 do dziś
2559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-11-16 do dziś
2661 TELEKOMUNIKACJA2012-11-16 do dziś
2762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-16 do dziś
2863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-11-16 do dziś
2964 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-16 do dziś
3066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-16 do dziś
3168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-16 do dziś
3270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) ; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-16 do dziś
3371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-16 do dziś
3409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-11-16 do dziś
3572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-11-16 do dziś
3673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-16 do dziś
3774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-11-16 do dziś
3877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-11-16 do dziś
3978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-11-16 do dziś
4079 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-11-16 do dziś
4180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-11-16 do dziś
4281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-11-16 do dziś
4382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-11-16 do dziś
4485 EDUKACJA2012-11-16 do dziś
4510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-11-16 do dziś
4686 OPIEKA ZDROWOTNA2012-11-16 do dziś
4787 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-11-16 do dziś
4888 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2012-11-16 do dziś
4990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-11-16 do dziś
5093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-11-16 do dziś
5195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-11-16 do dziś
5296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-11-16 do dziś
5339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-11-16 do dziś
5420 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-11-16 do dziś
5521 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-11-16 do dziś
5611 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-11-16 do dziś
5722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-11-16 do dziś
5823 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-11-16 do dziś
5924 PRODUKCJA METALI2012-11-16 do dziś
6025 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-16 do dziś
6112 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-16 do dziś
6213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-11-16 do dziś
6314 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów