ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000440289
Numer REGON: 122717232
Numer NIP: 9442244040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/8596/21/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MIECHOWSKI gmina MIECHÓW miejscowość MIECHÓW2015-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość MIECHÓW ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA nr domu 1 kod pocztowy 32-200 poczta MIECHÓW kraj POLSKA 2015-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2012 R. NOTARIUSZ TADEUSZ CELEWICZ KANC.NOTARIALNA, UL.REYMONTA 1/7, 32-020 WIELICZKA REP.A NR 847/20122012-11-15 do dziś
204.04.2013 R. NOTARIUSZ TADEUSZ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELICZCE, REPERTORIUM „A” NR 583/2013 - ZMIENIONO § 32013-05-23 do dziś
304.07.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, NOTARIUSZ ANNA BANYŚ, REP. A NR 742/2013, ZMIENIONO § 9.2013-09-18 do dziś
4PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OLKUSZU Z DNIA 19.12.2014 ROKU, REP A NR 26293/2014, SPORZĄZONY PRZEZ NOTARIUSZA W KRAKOWIE, WITOLD KAPUSTA, NOTARIUSZ KONDRAD SEWERYN, NOTARIUSZ ANNA GLEŃ, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁAREK Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM UL. ARMI KRAJOWEJ 19,30-150 KRAKÓW, ZMIANA: § 3, 7,9.1,12,14.3,14.4,15,17,19,21 DODANO: 22,23,242015-02-02 do dziś
515.09.2015R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 19 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTĘ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 22437/2015.2015-10-19 do dziś
606.09.2016 R. NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 24226/2016 - ZMIENIONO TREŚĆ § 19, SKREŚLONO § 21 UMOWY2016-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXTRATERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656196102018-08-13 do dziś
4. Numer KRS0000641377 2018-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2018-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWSKI2021-06-18 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-18 do dziś
22. ImionaAGNIESZKA MONIKA2018-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-08-13 do dziś
2. ImionaPIOTR TEODOR2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKI2012-11-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-19 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2018-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2012-11-15 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-11-15 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-15 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-15 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-11-15 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-15 do dziś
782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-11-15 do dziś
820 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2012-11-15 do dziś
920 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2012-11-15 do dziś
1020 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2014 okres OD 15.11.2012 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2data złożenia 13.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
6data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.11.2012 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.11.2012 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów