BP EXPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000440278
Numer REGON: 302277021
Numer NIP: 7811881630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384524/22/943]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP EXPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-11-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 7 kod pocztowy 60-516 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZTA MARCINIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WIECZORKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4333/2012 12.11.2012 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5137/2012, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMYRUK2012-11-16 do dziś
2. ImionaPAVLO2012-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2012-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2012-11-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW BOGUMIŁ2012-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2012-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2012-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMYRUK2012-11-16 do dziś
2. ImionaPAVLO2012-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2012-11-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW BOGUMIŁ2012-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-11-16 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-16 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-11-16 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-11-16 do dziś
546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-11-16 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-11-16 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-11-16 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-11-16 do dziś
946 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-11-16 do dziś
1046 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-11-16 do dziś
1146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-11-16 do dziś
1224 PRODUKCJA METALI2012-11-16 do dziś
1346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-16 do dziś
1447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-16 do dziś
1547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-16 do dziś
1647 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-16 do dziś
1747 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-16 do dziś
1847 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-11-16 do dziś
1949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-11-16 do dziś
2052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-11-16 do dziś
2162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-16 do dziś
2263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-11-16 do dziś
2325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-16 do dziś
2468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-16 do dziś
2571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-16 do dziś
2672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-11-16 do dziś
2773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-16 do dziś
2874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-11-16 do dziś
2977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-11-16 do dziś
3082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-11-16 do dziś
3195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-11-16 do dziś
3296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-11-16 do dziś
3326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-11-16 do dziś
3427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-11-16 do dziś
3528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-16 do dziś
3633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-16 do dziś
3735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-11-16 do dziś
3838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
2data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
3data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-12 do dziś
4data złożenia 21.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
5data złożenia 11.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
6data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-31 do dziś
7data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-31 do dziś
8data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-31 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-31 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów