APTEKA WARMIŃSKA A.WINEK-KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000440203
Numer REGON: 510633160
Numer NIP: 7392779848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/507041/23/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510633160 NIP 73927798482012-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA WARMIŃSKA A.WINEK-KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA2012-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO2012-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRE MIASTO ulica GRUNWALDZKA nr domu 31 kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA 2012-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.10.2012 R.2012-11-14 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 01.01.2013 R. ZMIANIE ULEGŁA PREAMBUŁA ORAZ § 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI.2013-02-08 do dziś
3DNIA 01.01.2019R. ZMIENIONO §4 UST. 1, §5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-11-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE PRZEWIDZIANYM ART. 26§ 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ APTEKA WARMIŃSKA S.C. ALICJA WINEK-KOWALSKA, WANDA CZERWIŃSKA W SPÓŁKĘ JAWNA Z DNIA 17.10.2012 R. WSPÓLNICY WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2012-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINEK KOWALSKA2012-11-14 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2019-02-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE, 2. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI SPÓŁKI UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 150.000,00 ZŁ2012-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2019-02-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINEK KOWALSKA2012-11-14 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-11-14 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-14 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-14 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-14 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów