EXCHANGE COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000440155
Numer REGON: 146417617
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2016-03-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/10690/16/521]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCHANGE COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2012, REP. A NR 11599/2012, NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, UL. SĄDOWA 8A, 87-300 BRODNICA2012-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYWAŁA2016-03-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2012-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYWAŁA2016-03-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-02-16 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-16 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-16 do dziś
482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2015-02-16 do dziś
596 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-02-16 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-02-16 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-16 do dziś
845 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-02-16 do dziś
946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-02-16 do dziś
1046 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2013 okres 19.11.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.11.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.11.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów