„PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000440051
Numer REGON: 022016343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-05-25
Sygnatura akt[RDF/202115/20/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-01-16 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-14 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 3 nr lokalu 5A kod pocztowy 00-491 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIUROZARZADU@RANKPROGRESS.PL2020-05-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PROGRESS-XXI.PL2020-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu113.09.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 9488/2012. 05.11.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 11746/2012 - ZMIANA § 30 STATUTU SPÓŁKI.2012-11-14 do dziś
206.12.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 13202/2012 - ZMIANA § 31 STATUTU SPÓŁKI.2012-12-31 do dziś
313.12.2012 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 13512/2012 - ZMIANA § 2 I § 8 STATUTU SPÓŁKI.2013-01-16 do dziś
413.02.2013 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 1531/2013 - ZMIANA § 3 I § 15 STATUTU SPÓŁKI. 15.02.2013 R. - NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA - MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REPERTORIUM A NR 1715/2013 - UCHYLONO UCHWAŁĘ Z 13.02.2013 R. O ZMIANIE § 3 STATUTU SPÓŁKI.2013-02-20 do dziś
513.05.2014 R., REP. A NR 4759/2014, NOTARIUSZ ELŻBIETA RĄCZKOWSKA-MARTYN, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, ZMIANA § 31 STATUTU SPÓŁKI2014-05-29 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.07.2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTRIUSZ ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11, REP. A NR 7421/2015, ZMIENIONO § 3 STATUTU SPÓŁKI.2015-08-25 do dziś
723.12.2016 R., REP. A NR 2739/2016, NOTARIUSZ MARTA WALENTYNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA WALENTYNOWICZ, JOANNA FILIPEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. SIENKIEWICZA 4 LOK. 7B, 00-015 WARSZAWA, ZMIANA § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2017-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROGRESS XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000445222 2013-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego151850,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji15185002017-06-07 do dziś
3. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2012-11-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego151850,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-11-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002012-11-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-11-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-02-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002013-02-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-02-20 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2017-06-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5185002017-06-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE JEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI - JAN MROCZKA (PESEL 66061410415)2016-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROGRESS XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000445222 2013-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-11-14 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-11-14 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-14 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-11-14 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-14 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-11-14 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-11-14 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-11-14 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-14 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2013 okres 14.11.2012 - 31.11.20122013-07-18 do dziś
2data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
3data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-07-10 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
6data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
8data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.11.2012 - 31.11.20122013-07-18 do dziś
2OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-07-10 do dziś
4OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.11.2012 - 31.11.20122013-07-18 do dziś
2OD 01.12.2012 DO 30.11.20132014-06-25 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 30.11.20142015-07-10 do dziś
4OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów