INTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000439811
Numer REGON: 302294054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-16
Sygnatura akt[RDF/450697/22/745]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość BORÓWIEC2012-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BORÓWIEC ulica PRAWDZIWKOWA nr domu 9 kod pocztowy 62-023 poczta GĄDKI kraj POLSKA 2012-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTEGRA-CONSULTING.PL2012-11-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTEGRA-CONSULTING.PL2012-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2012 R.2012-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWICZ2012-11-12 do dziś
2. ImionaMAREK2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2012-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWICZ2012-11-12 do dziś
2. ImionaMAREK2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-12 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-11-12 do dziś
386 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2012-11-12 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-11-12 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-11-12 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-11-12 do dziś
779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-11-12 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-12 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-11-12 do dziś
1085 59 B EDUKACJA2016-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
3data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
7data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów