ENER 2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000439636
Numer REGON: 101507778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[RDF/380141/22/672]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENER 2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PŁOWIECKA nr domu 6A kod pocztowy 04-501 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAREKM@AMGROUP.PL2014-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2012 R, NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4427/20122012-11-12 do dziś
204.09.2015 R. NOTARIUSZ MONIKA GUTOWSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 7248/2015 - ZMIANA TREŚCI §32015-10-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2017R., REPERTORIUM A NR 9882/2017, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - ZMIANA § 3 I § 142017-10-26 do dziś
421.05.2018 R., REP. A NR 4856/2018, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIENIONO: §8 ORAZ §9 UMOWY SPÓŁKI DODANO: §11A UMOWY SPÓŁKI2018-06-14 do dziś
515.03.2019 R., REP. A NR 2326/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY DAWID ROGALA DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ GUTMAŃSKĄ - PAWŁOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2019-05-09 do dziś
629.03.2021 R., REP. A NR 2894/2021, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA - PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„STOWARZYSZENIE FACTOTUM”2018-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680557112018-06-14 do dziś
4. Numer KRS0000690893 2018-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2018-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALEWSKI2014-11-27 do dziś
2. ImionaMAREK2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-02-27 do dziś
239 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-02-27 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-27 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-27 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-27 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-27 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-27 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-02-27 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2014 okres OD 22.10.2012 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
3data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4data złożenia 16.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
5data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
6data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
7data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
8data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
9data złożenia 10.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.10.2012 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.10.2012 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów