CTW PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000439548
Numer REGON: 243106530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-11-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/27672/12/173]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTW PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica STAROMIEJSKA nr domu 11 nr lokalu 3 kod pocztowy 40-013 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.2012 R. REP. A NR 2609/2012, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MATEJKI 22012-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTW PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458882082012-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000402747 2012-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2012-11-13 do dziś
2. ImionaCEZARY2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-11-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej450,00 ZŁ2012-11-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego450,00 ZŁ2012-11-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego450,00 ZŁ2012-11-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-11-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA CEZARY ORŁOWSKI. PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI CTW PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2012-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTW PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458882082012-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000402747 2012-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-13 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-11-13 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-11-13 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-13 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-13 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-11-13 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-13 do dziś
809 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-11-13 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-11-13 do dziś
1061 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-11-13 do dziś
1171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-11-13 do dziś
1227 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2012-11-13 do dziś
1394 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2012-11-13 do dziś
1496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-13 do dziś
1526 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2012-11-13 do dziś
1627 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2012-11-13 do dziś
1727 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2012-11-13 do dziś
1827 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2012-11-13 do dziś
1935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-13 do dziś
2035 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-13 do dziś
2135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów