KINGSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000439510
Numer REGON: 146391220
Numer NIP: 5272686936
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2013-01-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/1824/13/135]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146391220 NIP 52726869362013-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKINGSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 61 nr lokalu 306 kod pocztowy 01-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 PAŹDZIERNIKA 2012 R., NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHOPINA 5 A LOK.6, REPERTORIUM A NR 3575/20122012-11-10 do dziś
211 STYCZNIA 2013 R., NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA STROJNOWSKA W WARSZAWIE, UL. CHOPINA 5A LOK.6, REPERTORIUM A NR 106/2013 ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 8 UST. 22013-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUSTKOWIAK2013-01-28 do dziś
2. ImionaEWA2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPLOT INVESTEMENTS LTD.2013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2012-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUSTKOWIAK2013-01-28 do dziś
2. ImionaEWA2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-11-10 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-11-10 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-10 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-11-10 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-11-10 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-11-10 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-11-10 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-11-10 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-11-10 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-11-10 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-11-10 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-11-10 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-11-10 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-11-10 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-11-10 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2012-11-10 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-10 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-11-10 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-11-10 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-10 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-10 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-11-10 do dziś
2303 RYBACTWO2012-11-10 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2012-11-10 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-11-10 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-10 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-11-10 do dziś
2836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-11-10 do dziś
2937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-11-10 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-11-10 do dziś
3139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-11-10 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-10 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-11-10 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2012-11-10 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-11-10 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-11-10 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-10 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-10 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-11-10 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2012-11-10 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2012-11-10 do dziś
4252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-11-10 do dziś
4353 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-11-10 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2012-11-10 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-11-10 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-11-10 do dziś
4758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-10 do dziś
4859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-11-10 do dziś
4960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-11-10 do dziś
5061 TELEKOMUNIKACJA2012-11-10 do dziś
5162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-10 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-11-10 do dziś
5364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-11-10 do dziś
5464 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-11-10 do dziś
5564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-10 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2012-11-10 do dziś
5766 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-10 do dziś
5866 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-11-10 do dziś
5968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-10 do dziś
6070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-10 do dziś
6171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-10 do dziś
6272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-11-10 do dziś
6373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-10 do dziś
6474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-11-10 do dziś
6577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-11-10 do dziś
6678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-11-10 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-11-10 do dziś
6879 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-11-10 do dziś
6981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-11-10 do dziś
7082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-11-10 do dziś
7185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-11-10 do dziś
7285 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-11-10 do dziś
7386 2 PRAKTYKA LEKARSKA2012-11-10 do dziś
7486 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2012-11-10 do dziś
7590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-11-10 do dziś
7691 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2012-11-10 do dziś
7792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-11-10 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-11-10 do dziś
7993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-11-10 do dziś
8094 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2012-11-10 do dziś
8195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-11-10 do dziś
8296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-11-10 do dziś
8310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów