APTEKA UL. KLAUDYNY 32 WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000439442
Numer REGON: 146375362
Numer NIP: 1182088336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[RDF/573025/23/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA UL. KLAUDYNY 32 WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KLAUDYNY nr domu 32 kod pocztowy 01-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 02.10.2012 R., BOŻENA STROJNOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3309/2012; PROTOKÓŁ NOTARIALNY W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI Z 22.10.2012 R., REP. A NR 3546/20122012-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-11-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY - MARII ZOFII DOWGIELEWICZ W TRYBIE ART. 584 INDEKS 9 § 1 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 551 § 5 KSH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARIA DOWGIELEWICZ WPISANA DO EDZG POD NR 15107 PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY2012-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYCIUK2022-09-08 do dziś
2. ImionaEWELINA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.200,00 ZŁ.2022-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMCHE2022-09-08 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.800,00 ZŁ.2022-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2012-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMCHE2023-02-21 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYCIUK2019-09-23 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-09 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2012-11-09 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-11-09 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-09 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2013 okres 09.11.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
2data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
3data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-23 do dziś
4data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-23 do dziś
5data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-23 do dziś
6data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
7data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
8data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10data złożenia 04.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-04 do dziś
11data złożenia 04.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.11.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-04 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.11.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów