CTI ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000439238
Numer REGON: 281443739
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/434595/22/524]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTI ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. STALOWA nr domu 4 kod pocztowy 10-420 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2012 R. NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 8350/2012 06.11.2012 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 9412/2012 - ZMIENIONO § 10.2012-11-07 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.09.2019R, REP. A NR 3848/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SABATOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI2019-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIEWSKI2012-11-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŁYM MROZIEWSKA2022-09-29 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; KAŻDY PROKURENTÓW SAMODZIELNIE.2012-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIEWSKI2012-11-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEWANDOWSKI2012-11-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-11-07 do dziś
21. NazwiskoPUŁYM MROZIEWSKA2022-09-29 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-09-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-11-07 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-07 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-11-07 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-11-07 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-07 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-07 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-07 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-11-07 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-11-07 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-08 do dziś
2data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
3data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
4data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
5data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
7data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
10data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-08-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-08-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów