KAROL PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000439140
Numer REGON: 061479044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[RDF/370046/22/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAROL PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI miejscowość STRZAKŁY2021-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZAKŁY nr domu 55 kod pocztowy 21-560 poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI kraj POLSKA 2021-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2012 R. SPORZADZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM CHOMIUKIEM, REP. A.NR 3051/2012.2012-11-06 do dziś
220 LUTEGO 2013 R., NOTARIUSZ PIOTR CHOMIUK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, REPERTORIUM A NR 747/2013, ZMIENIONO § 2, § 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-08 do dziś
302.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 2219/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZULEPA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH. UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2021-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODAWKA2012-11-06 do dziś
2. ImionaEWA2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały650(SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 249 301 PLN (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA JEDEN ZŁOTYCH).2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODAWKA2013-03-08 do dziś
2. ImionaJAN2013-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 134 239 ZŁ 9STO TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)2013-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego383540,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1352856, 80 ZŁ2012-11-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODAWKA2013-08-28 do dziś
2. ImionaJAN2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2021-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2021-04-22 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-22 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-04-22 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-04-22 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-04-22 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2021-04-22 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
2data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
3data złożenia 24.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
4data złożenia 04.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
5data złożenia 21.02.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-21 do dziś
6data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
7data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
8data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
9data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
10data złożenia 28.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów