DOBRA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000439136
Numer REGON: 122717798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[RDF/266325/20/87]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA MEHOFFERA nr domu 10 kod pocztowy 31-322 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETY STELMACH, KRZYSZTOFA MAJA I RYSZARDA GOMÓŁKI W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A NR 7605/20122012-11-13 do dziś
221.10.2019R. REP. A NR 8326/2019, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - §5 PKT. 1.2019-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZYK2019-11-06 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2019-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały257 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.700,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25700,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125700,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZYK2019-11-06 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2019-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-13 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-11-13 do dziś
401 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-11-13 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-13 do dziś
601 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-11-13 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-11-06 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-11-06 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2014 okres OD 18.10.2012 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
3data złożenia 05.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
4data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
5data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
6data złożenia 12.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
7data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2012 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2012 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów