INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000439135
Numer REGON: 146380392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264555/20/716]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 87 nr lokalu U1 kod pocztowy 01-307 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA TARAS, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANETY LESZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY MELOMANÓW 10 LOK. 4, REP. A NR 6486/20122012-11-10 do dziś
213.10.2015 R., REP. A NR 630/2015, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RĄCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2015-12-03 do dziś
331.03.2017 R., REP. A NR 703/2017, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 2, 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-26 do dziś
49.01.2020 R., REP. A NR 111/2020, NOTARIUSZ JOANNA KIELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 62020-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLOREK2012-11-10 do dziś
2. ImionaBEATA2012-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2017-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2012-11-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2012-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600 ZŁOTYCH2017-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2012-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2012-11-10 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2012-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLOREK2012-11-10 do dziś
2. ImionaBEATA2012-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2020-02-26 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2020-02-26 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2020-02-26 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-26 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-02-26 do dziś
673 1 REKLAMA2020-02-26 do dziś
763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-02-26 do dziś
873 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-02-26 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2014 okres OD 09.11.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
5data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.11.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.11.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów