EWO OLENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000439081
Numer REGON: 022010180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-05-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/10167/18/866]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWO OLENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2017-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina PRZEWORNO miejscowość JEGŁOWA2012-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość JEGŁOWA ulica KORCZAKA nr domu 23 nr lokalu A kod pocztowy 57-130 poczta PRZEWORNO kraj POLSKA 2012-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.10.20122012-11-06 do dziś
209.01.2017R., ZMIENIONO: § 1, 2, 5 PKT 2 PPKT B, 12, 13, 15.2017-03-13 do dziś
303.04.2018R., ZMIANA § 5 PKT 2 PPKT B.2018-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLENKIEWICZ2012-11-06 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-11-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLENKIEWICZ2018-05-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZEZ WSPÓLNIKÓW2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLENKIEWICZ2018-05-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLENKIEWICZ2012-11-06 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-11-06 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-11-06 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-11-06 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-06 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2012-11-06 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-11-06 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-11-06 do dziś
896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-11-06 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów