CUBEFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000439047
Numer REGON: 021944762
Numer NIP: 8982201281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-01
Sygnatura akt[RDF/433416/22/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021944762 NIP 89822012812012-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość PISARZOWICE2020-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PISARZOWICE ulica UL. SPACEROWA nr domu 2 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2020-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA, REP. A NR 9366/20122012-11-08 do dziś
210.05.2019R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5263/2019, ZMIANA: § 2 PKT 2, § 3 PKT 7, § 10.2019-09-18 do dziś
317.02.2020 R., REP. A 1741/2020, NOTARIUSZ ANNA BEM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU ZMIANA: § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACZURA2018-03-22 do dziś
2. ImionaMARTYNA AGATA2012-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 (CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2019-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLATA2019-09-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) ZŁOTYCH2019-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2020-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLATA2019-09-18 do dziś
2. ImionaPAEWEŁ ANDRZEJ2019-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACZURA2018-03-22 do dziś
2. ImionaMARTYNA AGATA2012-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-09-18 do dziś
290 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-09-18 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2019-09-18 do dziś
441 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-18 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-09-18 do dziś
674 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-09-18 do dziś
747 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-09-18 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-09-18 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
2data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-21 do dziś
3data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
4data złożenia 01.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
7data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
8data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9data złożenia 01.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów