„HIGH POINT ENGINEERING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 20:43:43
Numer KRS: 0000438883
Numer REGON: 146369396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-10-09
Sygnatura akt[RDF/178532/19/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH POINT ENGINEERING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica F.KAWY nr domu 22 nr lokalu 12 kod pocztowy 01-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2012 R., REP. A NR 3337/2012, AGNIESZKA MROCZKOWSKA-GOŁOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPKIEWICZ2012-11-06 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIZERT2012-11-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPKIEWICZ2012-11-06 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIZERT2012-11-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-11-06 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-06 do dziś
368 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-06 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-11-06 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-06 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-11-06 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-06 do dziś
881 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-11-06 do dziś
981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-11-06 do dziś
1081 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-11-06 do dziś
1141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-11-06 do dziś
1242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2012-11-06 do dziś
1342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-11-06 do dziś
1442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-11-06 do dziś
1543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-11-06 do dziś
1643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-11-06 do dziś
1743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-11-06 do dziś
1843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2018 okres OD 06.11.2012 DO 31.12.20132018-12-12 do dziś
2data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-12 do dziś
3data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-12 do dziś
4data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-09 do dziś
5data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
6data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.11.2012 DO 31.12.20132018-12-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów