BUSINESS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000438881
Numer REGON: 146373067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267131/20/571]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-11-06 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-06 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SŁOMIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 522 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu116.10.2012 R., PATRYCJA WĄSOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA PATRYCJA WĄSOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY UL. JASNEJ 7 LOK. 1A W WARSZAWIE (00-007) REP. A NR 5261/20122012-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462782682012-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000431831 2012-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002012-11-06 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2012-11-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002012-11-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-11-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZOSTAŁA POWOŁANA PANI JUSTYNA AFTYKA JAKO PREZES ZARZĄDU.2012-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462782682012-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000431831 2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-11-06 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-11-06 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-06 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-11-06 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-11-06 do dziś
769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-11-06 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-06 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-06 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-11-06 do dziś
1174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-06 do dziś
1246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-06 do dziś
1377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-11-06 do dziś
1477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-11-06 do dziś
1577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-11-06 do dziś
1678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-11-06 do dziś
1779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-11-06 do dziś
1881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-11-06 do dziś
1982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-11-06 do dziś
2082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-11-06 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-06 do dziś
2285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-11-06 do dziś
2347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-06 do dziś
2493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-11-06 do dziś
2596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-11-06 do dziś
2649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-11-06 do dziś
2750 TRANSPORT WODNY2012-11-06 do dziś
2852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-11-06 do dziś
2955 ZAKWATEROWANIE2012-11-06 do dziś
3056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-11-06 do dziś
3158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2013 okres 06.11.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
5data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
6data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
7data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.11.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.11.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów