ENECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000438841
Numer REGON: 302259454
Numer NIP: 6222781952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/28087/21/962]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość CEGŁY2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CEGŁY nr domu 7A kod pocztowy 63-410 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2012 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6, REP. A NR 10928/2012.2012-11-09 do dziś
2DNIA 13.02.2013R., REP.A NR 589/2013, ASESOR NOTARIALNY MACIEJ BASZCZYŃSKI - ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA CHOWAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE PRZY ULICY ZAMKOWEJ NR 28A - ZMIENIONO: § 2, § 8 PKT 1, § 202013-06-13 do dziś
316.07.2018R., REP. A NR 5337/2018, NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §3, §18 UST. 4.2018-12-31 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.3032R., REP. A NR 3629/2021, NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §7 UMOWY SPÓŁKI - PO PUNKCIE 59 DODANO PUNKTY OD 60 DO 67.2021-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCIECHOWSKI2022-04-19 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ WOJCIECH2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2022-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2013-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2012-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2022-04-19 do dziś
2. ImionaANNA BEATA2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoUCIECHOWSKI2022-04-19 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ WOJCIECH2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-04-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-11-09 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-11-09 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-09 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-11-09 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-09 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-06-02 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2021-06-02 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2021-06-02 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-02 do dziś
2data złożenia 02.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-02 do dziś
3data złożenia 02.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-02 do dziś
4data złożenia 02.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-02 do dziś
5data złożenia 03.09.2018 okres OD 04.10.2012 DO 31.12.20122018-09-04 do dziś
6data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-04 do dziś
7data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
8data złożenia 08.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
9data złożenia 06.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-02 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-02 do dziś
5OD 04.10.2012 DO 31.12.20122018-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów