SPARK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000438705
Numer REGON: 302267531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[RDF/267540/20/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPARK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO nr domu 44A kod pocztowy 60-682 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5845/2012.2012-11-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.04.2013 R., REPERTORIUM A NR 2150/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ URSZULA STERLING - NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZ S.C., UL. MŁYŃSKA 3/4, 61-851 POZNAŃ ZMIENIONO: § 2, § 9 UST. 1, § 10, § 112013-04-19 do dziś
318.02.2014 R., NOTARIUSZ URSZULA STERLING, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 982/2014 - ZMIENIONO § 2, § 9 UMOWY SPÓŁKI 20.03.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1766/2014 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2014-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-02 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„GŁOS WIELKOPOLSKI”2012-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-02-17 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RYSZARD2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ2017-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, NATOMIAST OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.2012-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2017-02-17 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RYSZARD2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-09 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-04-09 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-04-09 do dziś
573 1 REKLAMA2014-04-09 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2014-04-09 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-04-09 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-04-09 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-09 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-23 do dziś
3data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-23 do dziś
4data złożenia 24.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-24 do dziś
5data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
6data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów