EXECON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000438623
Numer REGON: 146365754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258893/20/248]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXECON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.10.2012 R., MAREK RUDZIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6223/20122012-10-31 do dziś
203.08.2017 R., REP. A NR 4728/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JULIA FERSTEN: ZMIENIONO: § 8, § 10, § 19 ORAZ § 24 UMOWY SPÓŁKI2017-09-01 do dziś
331.07.2019 R., REP. A NR 870/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA PASEK-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI, W §14 PO PUNKCIE 5 DODANO NOWE PUNKTY OD 6 DO 12.2019-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXECON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3602396992019-08-27 do dziś
4. Numer KRS0000530532 2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.579 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 178.950,00 ZŁOTYCH2019-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego178950,00 ZŁ2017-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMPKOWSKI2012-10-31 do dziś
2. ImionaARTUR2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRULA2012-10-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-10-31 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-31 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-10-31 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-10-31 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-10-31 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-10-31 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-10-31 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-10-31 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-10-31 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2013 okres 02.10.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
2data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
3data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.10.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.10.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów