„DOBRO-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000438608
Numer REGON: 302267525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223863/20/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRO-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 39 kod pocztowy 61-407 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2012 R., NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REP. A NR 6511/2012.2012-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MICHAŁ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJAK2012-10-31 do dziś
2. ImionaZYGMUNT MICHAŁ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-10-31 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-10-31 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-10-31 do dziś
410 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2012-10-31 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-06 do dziś
2data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 26.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
9data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów