FIRMA BUDOWLANO INSTALACYJNA JASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000438454
Numer REGON: 122700875
Numer NIP: 8711770044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-05-07
Sygnatura akt[RDF/485496/23/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO INSTALACYJNA JASIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2015-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina SZCZUCIN miejscowość SZCZUCIN2012-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZUCIN ulica SADOWA nr domu 2 kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN kraj POLSKA 2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2012 R. - UMOWA SPÓŁKI2012-10-31 do dziś
230.06.2014 R. ZMIANA § 9.2014-12-23 do dziś
325.05.2015 R. - DODANIE DRUGIEGO AKAPITU W § 11 ORAZ DODANIE § 14 A; - ZMIANA CZĘŚCI WSTĘPNEJ UMOWY; § 2; § 7; § 9 ORAZ § 11; 22.06.2015 R. - ZMIANA § 2 ORAZ § 112015-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2012-10-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2015-07-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-07-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2015-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2015-07-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2015-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2012-10-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-10-31 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-10-31 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-10-31 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-31 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-10-31 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-10-31 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-10-31 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-10-31 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-10-31 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów