BONUS 1 - GIERZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000438448
Numer REGON: 302266922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/354168/21/129]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS 1 - GIERZ SPÓŁKA JAWNA2016-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość LEWKÓW2012-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LEWKÓW ulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 16 kod pocztowy 63-410 poczta LEWKÓW kraj POLSKA 2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.08.2012 R. - UMOWA SPÓŁKI2012-10-31 do dziś
208.11.2012 R. - ZMIONIONO: § 1, § 3, § 23 10.12.2012 R. - ZMIENIONO: § 32012-12-13 do dziś
310.05.2016R. - ZMIENIONO: §2, UST. 7, §3, §4, §5 UST. 1, §10 UST. 32016-09-12 do dziś
430.04.2017R. - ZMIENIONO §10 UST. 3.2017-06-14 do dziś
5UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 14.12.2020R. - ZMIENIONO: §4, §5 UMOWY SPÓŁKI2021-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2012-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2012-10-31 do dziś
2. ImionaROMAN MACIEJ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2021-02-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2021-02-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2012-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERZ2012-10-31 do dziś
2. ImionaROMAN MACIEJ2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-10-31 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-10-31 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-10-31 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-13 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
2data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów