BUSINESS EVOLUTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000438337
Numer REGON: 243109591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223884/20/25]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EVOLUTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu E6 kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10. 2012 R. REP. A NR 8341/2012, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA J. WOJDYŁO M. GREGORCZYK W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26. 14.11.2012 R. REP. A NR 9329/2012, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA J. WOJDYŁO M. GREGORCZYK W KATOWICACH, UL. KOPERNIKA 26, ZMIENIONO 9 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-11-19 do dziś
205.12.2019R., REPERTORIUM A NR 5574/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RAMIĘGA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA RAMIĘGA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 7.1. I § 22.1 UMOWY SPÓŁKI2019-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2012-11-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00ZŁ2016-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBALA2012-11-19 do dziś
2. ImionaMARCIN SYLWESTER2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00ZŁ2016-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBALA2012-11-19 do dziś
2. ImionaMARCIN SYLWESTER2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2012-11-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2012-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-11-19 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-11-19 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-11-19 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-11-19 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-12-23 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-23 do dziś
382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2019-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2014 okres OD 15.10.2012 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
4data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.10.2012 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.10.2012 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów