EXO FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000438317
Numer REGON: 146405235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248030/20/249]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXO FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2019-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 119 kod pocztowy 05-260 poczta MARKI kraj POLSKA 2019-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.2012 R., NOTARIUSZ EWELINA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1502/2012 - UMOWA SPÓŁKI 16.11.2012 R., NOTARIUSZ EWELINA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1749/2012 - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2012-11-23 do dziś
215.12.2016 R. - KAROLINA KUŹNIAR - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8738/2016 - NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 4 UST. 2 PKT C); § 4 UST. 4; § 7; § 8 UST. 1; § 8 UST. 3; § 9 UST. 1; § 10; § 13 UST. 4; § 15 UST. 1; § 17, NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: § 9 UST. 2; § 13 UST. 2; § 13 UST. 3; § 15 UST. 3.2017-01-10 do dziś
322.06.2017 R. - KAROLINA KUŹNIAR - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5485/2017 - ZMIENIONO § 2, § 4, § 7, DODANO § 16A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-08-07 do dziś
43 LIPCA 2019 R., REP. A NR 6501/2019, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXO FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673374202017-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000679385 2017-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALAMONIK2017-08-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WOJCIECH2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2017-08-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30 350 ZŁ2017-08-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30 350 ZŁ2017-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZYK2017-08-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2017-08-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego110 350 ZŁ2017-08-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego110 350 ZŁ2017-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CO OBEJMUJE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2012-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXO FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673374202017-09-07 do dziś
4. Numer KRS0000679385 2017-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-01-28 do dziś
293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2015-01-28 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-01-28 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-01-28 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-01-28 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-01-28 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-28 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-01-28 do dziś
977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2015-01-28 do dziś
1047 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2013 okres 23.11.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.11.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów