RUGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000438165
Numer REGON: 146363005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/156500/19/277]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRUGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWIAKÓW nr domu 16 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 21 WRZEŚNIA 2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA NAMIELSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY ULICY LWOWSKIEJ NR 4 LOK. 6 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2616/2012.2012-10-26 do dziś
2ZMIANA §§ 1,5,6,7,9,10,14,15 Z DN. 01.03.2016 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANDRZEJ PRZYBYŁA ZA NR REP. A 1688/20162016-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPKOWSKI2014-02-20 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450 ZŁOTYCH2016-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPKOWSKI2014-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050 ZŁOTYCH2014-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZ2016-03-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EDYTA2016-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2016-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSJÖHOLM2016-03-15 do dziś
2. ImionaOLGA NATALIA2016-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2016-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2016-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZ2014-09-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSJÖHOLM2013-07-31 do dziś
2. ImionaJAN OLAF2013-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTĘPKOWSKI2014-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-02-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-15 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-15 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-15 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-03-15 do dziś
564 91 Z LEASING FINANSOWY2016-03-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-15 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-03-15 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 21.09.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.09.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.09.2012 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów