LABORATORIUM GARDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000438155
Numer REGON: 022002909
Numer NIP: 8952016840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516245/23/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM GARDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WALLENRODA nr domu 23 kod pocztowy 51-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-10-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGCIELOCH@KARINHERZOG.PL2015-04-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KARINHERZOG.PL2015-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.10.2012 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 11949/2012.2012-10-30 do dziś
201.10.2014 R., REP. A NR 15532/2014, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTENRSKA, § 5 ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2015-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIELOCH NIEWIADOMSKA2015-04-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2015-04-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2015-04-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000 ZŁ2012-10-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORATORIUM GARDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0219688922012-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000433946 2012-10-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU2012-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORATORIUM GARDNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0219688922012-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000433946 2012-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-10-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-30 do dziś
385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-10-30 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2015 okres OD 30.10.2012 DO 31.12.20132015-11-13 do dziś
2data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-09 do dziś
3data złożenia 10.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-10 do dziś
4data złożenia 10.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
5data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
9data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
10data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2012 DO 31.12.20132015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów