DOBRE INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-16 godz. 03:07:19
Numer KRS: 0000438093
Numer REGON: 146362974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-10-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/44573/12/274]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAZIMIERZOWSKA nr domu 43 nr lokalu 49 kod pocztowy 02-572 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 03.10.2012 R., REP. A NR 13809/2012, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2012-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERWICKA WALCZAK2012-10-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁOTYCH2012-10-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2012-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2012-10-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYRANOWICZ2012-10-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-10-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁOTYCH2012-10-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2012-10-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2012-10-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460142622012-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000412127 2012-10-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. DOBRE INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI W PRZEPISACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W JEJ UMOWIE TJ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. (KRZYSZTOF CYRANOWICZ - PREZES ZARZĄDU)2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460142622012-10-26 do dziś
4. Numer KRS0000412127 2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-10-26 do dziś
221 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-10-26 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-10-26 do dziś
430 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-10-26 do dziś
531 PRODUKCJA MEBLI2012-10-26 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-10-26 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-10-26 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-10-26 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-10-26 do dziś
1041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-26 do dziś
1142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-10-26 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-10-26 do dziś
1343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-10-26 do dziś
1445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-10-26 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-26 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-10-26 do dziś
1749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-10-26 do dziś
1852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-10-26 do dziś
1953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-10-26 do dziś
2055 ZAKWATEROWANIE2012-10-26 do dziś
2156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-10-26 do dziś
2258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-10-26 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-10-26 do dziś
2459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-10-26 do dziś
2562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-10-26 do dziś
2663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-10-26 do dziś
2764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-10-26 do dziś
2868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-10-26 do dziś
2970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-10-26 do dziś
3071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-26 do dziś
3172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-10-26 do dziś
3273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-10-26 do dziś
3374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-10-26 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-10-26 do dziś
3577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-10-26 do dziś
3678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-10-26 do dziś
3779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-10-26 do dziś
3881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-10-26 do dziś
3982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-10-26 do dziś
4085 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-10-26 do dziś
4185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-10-26 do dziś
4285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-26 do dziś
4390 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-10-26 do dziś
4493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-10-26 do dziś
4515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-10-26 do dziś
4695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-10-26 do dziś
4796 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-10-26 do dziś
4816 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-10-26 do dziś
4917 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-10-26 do dziś
5018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-10-26 do dziś
5120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów